Regulamin

REGULAMIN  IV BIEGU  FLAGI   2018

( W ramach festynu: MAJÓWKA POD FLAGĄ BIAŁO-CZERWONĄ )

 

Organizator:

Urząd Dzielnicy Żoliborz  m. st. Warszawy.

Patronat honorowy:    

Minister Obrony Narodowej

Realizacja:

Fundacja Fabryka Sportu

 

Cel imprezy:

Uczczenie Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Promocja miejsc pamięci Dzielnicy Żoliborz.

Upowszechnianie biegania.

 

Termin i miejsce:

2 maja 2018 r. , Cytadela Warszawska

 

Dystans:

  • Bieg uliczny na dystansie 10 000m. Trasa posiada atest dokonany przez organizatora przy pomocy skalibrowanego sprzętu do pomiaru odległości. Pomiar trasy z dokładnością do 0.1% (10m).
  • Nordic Walking na dystansie ok. 5000m. Zasady zgłoszenia, opłaty i świadczenia identyczne jak w przypadku biegu na 10km.
  • Bieg Dzieci na dystansie 100m. W biegu udział biorą dzieci w wieku przedszkolnym. Zgłoszenia nie są wymagane; nie będzie prowadzony pomiar czasu. Organizator przygotuje medale, które wręczy na mecie 300 dzieciom w kolejności ukończenia biegu.

 

Trasa biegu na 10km:

Bieg odbędzie się na oznakowanej trasie o nawierzchni asfaltowej i betonowej, na którą składają się 2 okrążenia prowadzące przez teren i wokół Cytadeli Warszawskiej.

Trasa w zdecydowanej większości prowadzi ulicami, oznakowana co 1 km.

Bieg odbędzie się przy zamkniętym ruchu kołowym, częściowo zamkniętym ruchu pieszym i rowerowym.

Limit czasu na pokonanie dystansu 10 km wynosi 80 minut. Limit czasu na pokonanie dystansu 5 km NW wynosi 70 minut.

 

Uczestnictwo

Impreza ma charakter otwarty. Może w niej wziąć udział każdy, kto spełni warunki opisanie w niniejszym regulaminie.

Prawo startu mają osoby, które w dniu imprezy ukończyły 16 lat. Osoby niepełnoletnie startujące w biegu zobowiązane są dodatkowo do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach. wzór upoważnienia

Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Powinien posiadać dobry stan zdrowia oraz  nie mieć żadnych przeciwwskazań medycznych do uprawiania biegania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegach pociąga za sobą ryzyko utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Uczestnik zrzeka się roszczeń za szkody niezawinione prze organizatora.

Odbiór numerów startowych odbywa się w dniu biegu tylko osobiście.

Nie dopuszcza się startu zawodników na wózkach ze względu na charakter trasy i ryzyko pogorszenia bezpieczeństwa dublowanych zawodników.

Nie dopuszcza się startu zawodników z psami.

 

Pomiar czasu:

Elektroniczny w technologii RFID dostarczony przez firmę ENTRE timing. Chip pomiaru czasu umieszczony na numerze startowym. SMS z wynikiem wysyłany jest na podany przy zgłoszeniu numer telefonu. Uczestnicy biegów muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części ubrania. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu. Zasłanianie numeru, modyfikacja, uszkodzenie chipa pomiaru czasu są zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

 

Program imprezy:

12.00 – 17.00 Majówka pod Flagą Biało-Czerwoną na terenie Cytadeli,
14.05 – bieg dzieci w wieku przedszkolnym na 100 m (udział nie wymaga rejestracji)
14.30 – START BIEGU NA 10KM i NW,
16.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się online. Limit zgłoszeń w biegu na 10 km wynosi po 700 osób, w nordic walking 100 osób. Organizator może podnieść lub obniżyć limit.

Zapisy online zostają zamknięte po wyczerpaniu miejsc, a jeśli nie zostaną wyczerpane to w przeddzień biegu. O ile nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń w czasie zapisów internetowych, zgłoszenia można będzie dokonać również w dniu biegu w biurze zawodów.

Opłatę startową można wnieść online podczas rejestracji.

Zgłoszenie uważa się za zakończone, jeżeli zostaną spełnione oba warunki: (a) zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i (b) zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.

 

Opłata startowa

w biegu na 10km:

40 zł – pierwszych 300 zawodników

50 zł – kolejnych 400 zawodników

60 zł w dniu zawodów.

w Nordic Walking:

40 zł – pierwszych 50 zawodników

50 zł – kolejnych 50 zawodników

60 zł w dniu zawodów

Z opłaty startowej zwolnieni są zaproszeni przedstawiciele służb mundurowych, którzy zostaną zgłoszeni przez macierzystą jednostkę w odpowiedzi na zaproszenie skierowane przez Dzielnicę Żoliborz. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: zoliborz.sport@um.warszawa.pl . Pozostali przedstawiciele służb mundurowych rejestrują się do biegu i wnoszą opłatę startową na zasadach ogólnych.

W przypadku rezygnacji z udziału po wniesieniu opłaty startowej, prośbę o zwrot opłaty startowej należy zgłosić w terminie do dnia 18 kwietnia 2018 na adres kontakt@entretiming.pl. Zgłoszenia po tym terminie nie będą uwzględniane. Od zwracanej kwoty organizator potrąci kwotę 10 zł tytułem prowizji od płatności online i kosztów administracyjnych.

Cedowanie opłaty na innego zawodnika jest możliwe o ile zawodnik, który wniósł opłatę złoży wniosek o jej przeniesienie w nieprzekraczalnym terminie 18 kwietnia 2018 r.

W przypadku nie wzięcia przez zgłoszonego udziału w biegu, organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej. Faktury wystawiane są na żądanie uczestników po wniesieniu opłaty startowej i wysyłane w formie elektronicznej lub są do odbioru w biurze zawodów. Nie wystawiane są: faktury proforma, faktury kredytowe. Faktury przesyłane są tylko elektronicznie.

 

Depozyt

Organizator prowadzi depozyt rzeczy uczestników zapakowanych do toreb i plecaków (jedna sztuka na zawodnika). Nie przyjmowane są do depozytu rowery. Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę. Organizator nie wyraża zgody na  pozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych i dokumentów.

 

Klasyfikacje:

Podczas biegu na 10km prowadzone będą klasyfikacje:

– generalna

– generalna kobiet

– generalna mężczyzn

– w kategoriach wiekowych

– służb mundurowych

W Nordic Walking prowadzone będą klasyfikacje:

– generalna

– generalna kobiet

– generalna mężczyzn

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Wszystkie klasyfikacje prowadzone są na podstawie czasów od strzału startera (brutto). Rejestrowany będzie też czas od przekroczenia linii startu (netto) zawodników ale nie będzie on podstawą klasyfikacji. Zawodnicy planujący rywalizację o czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej i wiekowych zajmują miejsca blisko linii startowej.

 

Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn 10km:

M/K 20 – do 29 lat

M/K 30 – 30-39 lat

M/K 40 – 40-49 lat

M/K 50 – 50-59 lat

M/K 60 – 60-69 lat

M/K 70 – 70 lat i osoby starsze

Klasyfikacja Nordic Walking: generalna kobiet i mężczyzn.

 

Nagrody:   

Wszyscy uczestnicy biegu na dystansie 10km i NW otrzymają na mecie biegu okolicznościowe medale.

Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu na 10km i nordic walking oraz w kategoriach wiekowych i w kategorii służb mundurowych otrzymają statuetki.

 

Klasyfikacja służb mundurowych

Członkami służb mundurowych na potrzeby niniejszego regulaminu są będący w służbie czynnej: wojskowi, policjanci, strażacy i inni funkcjonariusze służb mundurowych podległych MON i MSW. Zgłoszenie w kategorii służb mundurowych możliwe jest wyłącznie w fazie zapisów internetowych. W dniu zawodów, w szczególności podczas zakończenia, nie będą przyjmowane zgłoszenia i uzupełnienia w tej kategorii. Zawodnicy zgłaszający się w kategorii służby mundurowe jako klub muszą podać nazwę lub numer jednostki służby/jednostki wojskowej. Zgłoszenie podlega weryfikacji przy odbiorze numeru startowego. Podczas weryfikacji zawodnik okazuje dokument potwierdzający jego status. W przypadku nieokazania takiego dokumentu zawodnik nie będzie sklasyfikowany w kategorii służb mundurowych.

-

 

Organizator zapewnia uczestnikom biegu na 10km i nordic walking:

  1. Okolicznościowy medal dla każdego uczestnika biegu na 10km i uczestnika nordic walking.
  2. Okolicznościową koszulkę techniczną.
  3. Gorący posiłek i napoje.
  4. Szatnie dla uczestników biegów.
  5. Depozyt rzeczy osobistych (dotyczy toreb/plecaków z ubraniami na zmianę, rzeczy wartościowych nie należy pozostawiać w depozycie).
  6. Opiekę medyczną podczas biegu w czasie objętym programem imprezy.
  7. Fotoreportaż z imprezy wykonany przez Sztukę Kadru.

 

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. poz. 1309).

Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji zawodów, komunikacji z uczestnikami i promocji imprez organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia, kategorii, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w imprezie.

 

Postanowienia końcowe:

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy.

Protesty przyjmowane są przez sędziego głównego do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.

Pakiety startowe, trofea i nagrody należy odebrać osobiście w dniu imprezy ponieważ nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą i za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Biorąc udział w biegu i marszu nordic walking uczestnik deklaruje znajomość niniejszego regulaminu.

Uczestnik udziela zgody na publikację danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, oraz wizerunku, w przekazach internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatora na wskazany adres mailowy ankiet i informacji dotyczących promocji biegów.

Dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z organizatorem wyłącznie na potrzeby prowadzenia zapisów, pomiaru czasu i publikacji wyników.

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku i na publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegach.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, oraz za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru lub zagubione.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora imprezy.

Udostępnij!